Privacy

PRIVACY VERKLARING

Tegelhuis Voorburg gevestigd Parkweg 70
2271 AL Voorburg

Tegelhuis Voorburg hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.
verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.
In deze Privacy Verklaring informeert u over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.
Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die worden aangeboden op deze site .

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Tegelhuis Voorburg. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a)
De doorgifte geschiedt aan een door voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens Tegelhuis Voorburg maakt voor zover dat van haar verlangd mag worden  gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ontvangt.

Artikel 4. Cookies . Tegelhuis Voorburg bewaart op deze site geen Cookies met uitzondering van Google search , dit ligt aan de instellingen op uw apparaat.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Tegelhuis Voorburg heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt ten behoeve van . accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 6 Bewaartermijn Tegelhuis Voorburg bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan , tenzij op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring
Tegelhuis Voorburg behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen.
Elke aanpassing zal via email bekend gemaakt worden.
Door na wijzigingen gebruik te maken van gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.
Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-08-2020.

Reacties zijn gesloten.